การประชุมปฏิบัติการมอบนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 มอบหมายให้นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายสดใส กาพย์กลอน และนางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการมอบนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำหรับภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไดม่อนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253