ฝึกอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่1

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร  การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สร้างเครือข่ายการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และสนับสนุนการขยายกิจกรรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติดลงสู่สถานศึกษา โดยมีลูกเสือ เนตรนารี เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นนี้ ทั้งสิ้น 184 คน เป็นลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือข่ายเมือง 1,2,3,4,5 ระเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน (ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562)  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร (โรงเรียนวัดน้อมถวาย) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253