ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นโดยวิธีประชาพิจารณ์ร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน พ.ศ. …….. และร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ว่าด้วยกองทุนชาตะสัมพันธ์ พ.ศ. ……

Download (PDF, 862KB)

Download (PDF, 197KB)

Download (PDF, 193KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253