โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 มอบหมายให้  นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง รุ่นที่ 2 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรง ของระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 240 คน ครู จำนวน 20 คน และคณะวิทยากร จำนวน 24 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ให้มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและมีพื้นฐานของคุณลักษณะค่านิยมหลักของความเป็นไทย และสามารถนำคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้รับการบ่มเพาะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามวิถีความเป็นไทย และพื้นฐานของการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253