ยกเลิกโครงการซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พันเนื่องจากงบถูกพับไป

FacebookTwitterGoogle PlusLine