ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางชมัยพร  รัตนพรหม ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ และเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ณโรงเรียนวัดดอนรวบ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร….
การจัดค่ายในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากคุณครูมืออาชีพ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ครูสุรัชนี  บุญเหลือ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนเมือง ครูลักษิกา  เจริญสุข โรงเรียนวัดน้อมถวายและครูปัญญพร  ชิตโพธิ์ โรงเรียนบ้านบางคอย ซึ่งกิจกรรมนี้ นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรทำให้มีความมั่นใจ มีความพร้อมในการทดสอบ ระดับชาติ ONET 2561…

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253