ประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 มอบหมายให้  นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชพ.1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 43 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง รูปแบบ และการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253