การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ข้อสอบ ตอบโจทย์ความสำเร็จ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต NT,O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์

วันที่ 13 มกราคม 2562 นาวสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ข้อสอบ ตอบโจทย์ความสำเร็จ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต NT,O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ณ โรงแรมมรกต ทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ตลอดจนเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253