การประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

การประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

วันที่  14  มกราคม  2562   เวลา 10.00 น. ณ  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 มอบหมายให้นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

          ตามประกาศศูนย์ประสานงานการคัดเลือกกลุ่มจังหวัดที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินนักเรียนและสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561   

จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 คณะ จำแนกเป็นกรรมการประเมินนักเรียน 4 คณะ ๆ ละ 5 คน และกรรมการประเมินสถานศึกษา 5 คณะ ๆ ละ 7 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253