(Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

(Integrity and transparency Assessment : ITA)

ในส่วนรับผิดชอบของ “กลุ่มกฎหมายและคดี”

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ข้อมูลพื้นฐาน

OIT 6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

OIT 29

OIT 30

OIT 31

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

OIT 34 – 35

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
 
 ภาษาไทย (PDF)   English (PDF)   3/5/2562         

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

OIT 36

OIT 37

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

OIT 45

OIT 46

OIT 47

OIT 48

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253