การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561

ตามที่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ผลการประเมินตนเอง และสรุปผลการการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 ส่งไปยังสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ นั้น

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ได้แจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวม ปรากฏว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินการครบทุกโรงเรียน 100% รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 จนประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการดำเนินงานให้คงสภาพ เกิดความยั่งยืนต่อไป

Download (PDF, 395KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253