ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำหน้าที่วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562

วันที่  12  ธันวาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม สพป.ชพ.1 ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

     

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253