ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253