พิธีมอบบ้าน “ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างยิ้มให้น้อง แก่เด็กหญิงจินดาพร หาคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ณ บ้านเขตที่ 9/1 หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดขึ้น หลังจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา พบว่าบ้านของนักเรียนหลังดังกล่าว ทรุดโทรม หลังคารั่ว จึงได้พิจารณาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปิดเผยว่า ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินโครงการ”สร้างรอยยิมให้น้อง” เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และจัดหาสิ่งของจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพให้กับนักเรียนด้อยโอกาส กำพร้า ยากจนให้มีโอกาสได้รับการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมอบหมายให้คณะติดตามดูแล และช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส กำพร้า ยากจน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย และจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่า มีบ้านนักเรียนบางรายอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นอย่างมาก ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย และบางรายไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ในเบื้องต้นได้กำหนดให้เครือข่ายสถานศึกษาคัดเลือกมาเครือข่ายละ 3 ราย และได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้จำนวน 7 ราย โดยได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กิจกรรมซ่อมบ้าน จำนวน 4 หลัง และระยะที่ 2 กิจกรรมการสร้างบ้าน จำนวน 4 หลัง

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส เพื่อดำเนินกิจกรรมซ่อมบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง โดยระดมทุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ และได้รับการสนับสนุนช่างในการก่อสร้าง จากพนักงานวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร และกลุ่มเอราวัณ กรุ๊ป ในการซ่อมแซมบ้านขอ งเด็กหญิงจินดาพร หาคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ระหว่างวันที่ 15 – 27 พฤศจิกายน 2561 ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ในการซ่อมแซมบ้านจนแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างยิ้มให้น้อง ขึ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง  จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา พนักงานวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร และกลุ่มเอราวัณ กรุ๊ป ผู้นำหมู่บ้าน  พี่น้องประชาชน และจากสถานศึกษาเครือข่ายเมือง 5 ทุกฝ่ายได้ช่วยเหลือให้คำปรึกษา  แนะนำ  ทำให้การซ่อมแซมบ้านแล้วเสร็จ ด้วยความเรียบร้อย                    

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253