Home / 2018 / December / 04

Daily Archives: 04/12/2018

สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพฯ ราคากลาง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพฯ คุณลักษณะเฉพาะ(TOR) ประกาศคุณลักษณะ(TOR)ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ประกาศผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   สัญญา

อ่านเพิ่มเติม