โรงเรียนบ้านไชยราชเปิดลานกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนบ้านไชยราช เปิดลานกีฬา ให้ประชาชนใช้บริการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง ส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้มีกกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลเขาไชยราช มาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการเต้นแอโรบิค ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อมุ่งการบรรลุผลสำเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253