Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / โรงเรียนบ้านไชยราชเปิดลานกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง

โรงเรียนบ้านไชยราชเปิดลานกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนบ้านไชยราช เปิดลานกีฬา ให้ประชาชนใช้บริการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง ส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้มีกกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลเขาไชยราช มาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการเต้นแอโรบิค ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อมุ่งการบรรลุผลสำเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

มอบบ้านนักเรียนหลังที่ 2 โครงการ”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา พนักงานวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร และกลุ่มเอราวัณกรุ๊ป จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ …

Leave a Reply