Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ “ ART TEACHER Seminar

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ “ ART TEACHER Seminar

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ “ ART TEACHER Seminar ” โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติรัตน์ วีระกูล ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกำหนด 1 วัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอนเทคนิค และขั้นตอน Drawing ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน, เพื่อเสริมทักษะ การวาดภาพเหมือน และการระบายสีไม้ให้ครู และ เพื่อให้ครูสามารถแนะนำ วิธีการจูงใจ และให้คำปรึกษา ในการสร้างผลงานของนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ดีเอชเอ สยาม วาลา จำกัด ทั้งในส่วนของวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูจาก ร.ร.ในสังกัด จำนวน 120 คน>>>

เกี่ยวกับ อัญชลีพร พรมพิชัย

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต “เป็นคนสำคัญของเขตพื้นที่ ร่วมสร้างความดีที่ยั่งยืน”

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด/บรรยายพิเศษ กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต “เป็นคนสำคัญของเขตพื้นที่ ร่วมสร้างความดีที่ยั่งยืน” โดยมี นางชมัยพร  รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ …

Leave a Reply