Home / เอกสารงานเผยแพร่ผลงานวิชาการ / รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560

Download (PDF, 83KB)

เกี่ยวกับ admin

กรุณาตรวจสอบ

รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ   เรื่อง   รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์            (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ผู้วิจัย     นายกิตติพงษ์ น้อยจีน   ตำแหน่ง  …

Leave a Reply