Home / กลุ่มนโยบายและแผน / ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  13  พฤศจิกายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา  13.30 น. ห้องประชุม ผอ.สพป.ชพ.1

 

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา

วันที่  12  พฤศจิกายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชพ.1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน และผู้เกี่ยวข้อง  …

Leave a Reply