เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วและโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

วันที่  12  พฤศจิกายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ. มอบหมายให้ นางสาวสมศรี  เทพประชา  รอง ผอ.สพป.ชพ.1, นางประดับ  ฤทธิไกร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,   นางจุฑามาศ  อ่อนสูง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางอารี  ชลชลา  เยี่ยมโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว และโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253