Home / กลุ่มนโยบายและแผน / ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา

ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา

วันที่  12  พฤศจิกายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชพ.1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน และผู้เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมอาคาร สปพ.ชพ.1       

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

คู่มือการตั้งงบประมาณ ปี 2563

คู่มือการตั้งงบประมาณ ปี 2563  

Leave a Reply