กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้น   ในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออก  เชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ในการนี้ นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน โดยนายบุญเสริม อบอุ่น ได้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานภารกิจของสำนักงานในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดคุริง เมื่อวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และในสัปดาห์นี้ กิจกรรมที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงกันอีกครั้ง คือ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 และสุดท้ายได้ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในรอบสัปดาห์นี้ อย่างมีความสุข และให้ดีที่สุด

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253