Home / กลุ่มอำนวยการ / กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้น         ในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ในการนี้ นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน โดยนายบุญเสริม อบอุ่น ได้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานภารกิจสำนักงานของสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่ การเยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาสตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในสัปดาห์นี้ กิจกรรมที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงกันคือ การทอดกฐิน ณ วัดคุริง ซึ่ง สพป.ชพ.1 เป็นเจ้าภาพ และสุดท้ายได้ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในรอบสัปดาห์นี้ อย่างมีความสุข และให้ดีที่สุด    

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 เป็นวันที่สอง โดยในวันนี้เป็นการศึกษาดูการจัดการเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15   (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้นำหลักการสอนของพ่อหลวง …

Leave a Reply