Home / กลุ่มอำนวยการ / การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 เป็นวันที่สอง โดยในวันนี้เป็นการศึกษาดูการจัดการเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15   (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้นำหลักการสอนของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ปฏิบัติพัฒนาการเรียนภายในโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง การนำศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งตนเองครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การงานอาชีพ มาประยุกต์ถ่ายทอดให้กับนักเรียนและนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้นักเรียน ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งความดี ปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง มีสัมมาชีพ ซื่อสัตย์ให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำมาปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม.

 

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย …

Leave a Reply