Home / หน่วยงานตรวจสอบภายใน / ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

Download (PDF, 4.09MB)

เกี่ยวกับ จงจิตร ประทุมชัย

กรุณาตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

Leave a Reply