Home / 2018 / November / 05

Daily Archives: 05/11/2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2561

วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียน อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชพ.1   การประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้.- 1)การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15- 17 พฤศจิกายน 2561 2) พิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2561 3) การจัดงานมหกรรมเพื่อนำเสนอผลงานอาชีพนักเรียน 4)  การจัดงานวันครู ปีพ.ศ.2561 5) การทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ของ สพป.ชพ.1 และ 5) การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้น         ในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ในการนี้ นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน โดยนายบุญเสริม อบอุ่น ได้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานภารกิจสำนักงานของสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่ การเยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาสตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในสัปดาห์นี้ กิจกรรมที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงกันคือ การทอดกฐิน ณ วัดคุริง ซึ่ง สพป.ชพ.1 เป็นเจ้าภาพ และสุดท้ายได้ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในรอบสัปดาห์นี้ อย่างมีความสุข …

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 เป็นวันที่สอง โดยในวันนี้เป็นการศึกษาดูการจัดการเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15   (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้นำหลักการสอนของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ปฏิบัติพัฒนาการเรียนภายในโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง การนำศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งตนเองครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การงานอาชีพ มาประยุกต์ถ่ายทอดให้กับนักเรียนและนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้นักเรียน ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งความดี ปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง มีสัมมาชีพ ซื่อสัตย์ให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำมาปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม.  

อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม