Home / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

Download (PDF, 138KB)

เกี่ยวกับ อรัญญา

กรุณาตรวจสอบ

ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อร่วมโครงการอบรมครูแกนนำโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดโอสโคป

Leave a Reply