Home / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”จิตอาสาดีเด่น:พลังความดีเพื่อแผ่นดิน

ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”จิตอาสาดีเด่น:พลังความดีเพื่อแผ่นดิน

Download (DOC, 309KB)

เกี่ยวกับ อรัญญา

กรุณาตรวจสอบ

ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อร่วมโครงการอบรมครูแกนนำโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดโอสโคป

Leave a Reply