Home / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

ติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

>>>>วันที่ 29 ตุลาคม 2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้คณะกรรมการฯ  ติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV  ในโรงเรียนวัดเขาพาง  บ้านหินแก้ว  และบ้านหัวว่าว

>>>>การนิเทศ  ติดตามฯ  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาความพร้อมของสื่อ  อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

เกี่ยวกับ นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์

กรุณาตรวจสอบ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply