Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / การประชุมชี้แจงการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

การประชุมชี้แจงการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง ซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับ    ผู้รับผิดชอบการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท โดยมี นายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 และนายบุญเสริม  อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมชี้แจงในวันนี้ด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1        …

Leave a Reply