Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจ้างธุรการโรงเรียน

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจ้างธุรการโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง ซักซ้อม  ทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท โดยมี นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 และ     นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมชี้แจงในวันนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย …

Leave a Reply