ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ชพ.1 ร่วมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)     ในการนี้ นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน โดยนายวิมาน ดีทองหลาง ได้ขอบคุณทุกคน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานภารกิจของสำนักงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เรียบร้อยในทุกเรื่อง และขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในรอบสัปดาห์นี้ให้ดีที่สุด    

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253