Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / การประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1 กำหนดนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม  – 8 พฤศจิกายน 2561 โดยออกนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 28 คน 10 เครือข่ายสถานศึกษา

เกี่ยวกับ อัญชลีพร พรมพิชัย

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกมและอุปกรณ์คณิตศาสตร์” ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 …

Leave a Reply