Home / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

การติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนบ้านหินกบ โรงเรียนบ้านแก่งแพกา โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ และโรงเรียนประชาพัฒนา

เกี่ยวกับ ขวัญศิริ กองช่าง

กรุณาตรวจสอบ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply