Home / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อร่วมโครงการอบรมครูแกนนำโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดโอสโคป

ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อร่วมโครงการอบรมครูแกนนำโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดโอสโคป

Download (PDF, 1.18MB)

เกี่ยวกับ อรัญญา

กรุณาตรวจสอบ

ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”จิตอาสาดีเด่น:พลังความดีเพื่อแผ่นดิน

Leave a Reply