ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2561

>>วันที่  22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง 9/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีการมอบเงิน โดยชมรมฟุตบอลโกล์หนูชุมพร นำโดย พล.ต.ต.นรินทร์ บุษยวิทย์ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำนวน 30,000 บาท เพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา การมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ให้กับผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน   จำนวน 7 คน การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดย นายธวัช ตัสโต ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 78   (วัดสามัคคีชัย) และการนำเสนอ VTR Best Practice New DLTY ของโรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 หลังจากนั้น นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป โดยได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วน และภารงานของสำนักงานที่จะต้องร่วมกันดำเนินการให้ได้รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเลิกประชุม เวลา 12.30 น.

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253