Home / กลุ่มอำนวยการ / เอกสารกลุ่มอำนวยการ / หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

Download (PDF, 6.55MB)

เกี่ยวกับ ขวัญศิริ กองช่าง

กรุณาตรวจสอบ

สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการของ รมว.ศึกษาธิการ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคุณหญิงสอาด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลชุมพร และร่วมประชุม ในการเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ นายแพทย์ธีระเกียรติ …

Leave a Reply