Home / กลุ่มอำนวยการ / ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ครั้งที่ 2/2561 เพื่อสะท้อนผล จากการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการออกติดตามในระหว่างวันที่ 25 กันยายน -12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำผลจากการริเทศมาวิเคราะห์ร่วมกัน ในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 …

Leave a Reply