ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ครั้งที่ 2/2561 เพื่อสะท้อนผล จากการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการออกติดตามในระหว่างวันที่ 25 กันยายน -12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำผลจากการริเทศมาวิเคราะห์ร่วมกัน ในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253