ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านละมุ การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านละมุ และโรงเรียนที่มาเรียนรวม ในรายละเอียดของการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ชพ.1 โดยประธานได้ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ได้รับรู้ รับทราบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องเกี่ยวกับ การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านละมุ มีโรงเรียนที่มาเรียนรวม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดควนมณี โรงเรียนวัดวังครก และโรงเรียนประชาสันติ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253