Home / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ครั้งที่ 2/2561 เพื่อสะท้อนผล จากการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน  41  โรงเรียน  ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการออกติดตามในระหว่างวันที่ 25 กันยายน –12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำผลจากการริเทศมาวิเคราะห์ร่วมกัน ในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น สพป.ชพ.1

เกี่ยวกับ นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์

กรุณาตรวจสอบ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกักระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply