Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 7/2561

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 7/2561

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 ก่อนนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1. สพป.ชพ.1 เป็นเจ้าภาพกฐินในวันที่ 10,11 ตุลาคม 2561 ณ วัดคุริง 2. จังหวัดชุมพร เป็นเจ้าภาพจัดกีฬา “กรมหลวงเกมล์ซึ่งเริ่มการแข่งขันในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และมีโรงเรียนในสังกัดเป็นศูนย์การแข่งขันในครั้งนี้ 2 โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาลชุมพร และโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 3. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร หลังจากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญในเรื่องการมอบหมายหน้าที่การงานในส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติ ประจำปี 2561 โดยเน้นย้ำขอความร่วมมือทุกคนได้มุ่งมั่น และตั้งใจร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ สุดท้ายได้ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคน และปิดประชุม เวลา 16.50 น.

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 …

Leave a Reply