Home / กลุ่มอำนวยการ / ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต “เป็นคนสำคัญของเขตพื้นที่ ร่วมสร้างความดีที่ยั่งยืน” โดยมีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุม จำนวน 73 คน  เพื่อร่วมวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรร่วมกันอน่างมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มการอบรมในครั้งนี้ด้วย

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Leave a Reply