ประชุมรายงานผลหรือสะท้อนผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติราชการและจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562

วันที่  12 – 14  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและ จัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ออโรร่า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  เพื่อให้ สพป.ชพ.1  มีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นไปตามนโยบาย สพฐ.

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253