Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

วันที่ 8 ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 น.  คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต  เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) 

เกี่ยวกับ วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 7/2561

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 …

Leave a Reply