Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 ว่าที่ร้อยตรีมโนชญ์  นาคธรณิศวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมศรี  เทพประชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการของกลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

Leave a Reply