Home / กลุ่มอำนวยการ / กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  (เขตสุจริต)  ในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 ได้มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการและลูกจ้าง ในการนี้ นายวิมาน ดีทองหลาง ได้กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณกับทุกคนที่รัก และสามัคคีกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจในภารกิจงานของ สพป.ชพ.1 ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา   และขอให้ทุกคนพร้อมร่วมแรง ร่วมใจเพื่อช่วยให้ภารกิจงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป โดยให้เตรียมความพร้อมในตัวเองกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในปีงบประมาณใหม่นี้ โดยขอให้ทุกคนตั้งใจในการทำงานโดยยึดหลัก Areabase พร้อมให้บริการกับผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ.-

 

 

เกี่ยวกับ วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1 ครั้งที่ 7/2561

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 …

Leave a Reply