เสวนาทางวิชาการ “เปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1”

วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน เสวนาทางวิชาการ “เปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1” ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอน ตลอดจนโรงเรียนที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร จำนวน 114 โรงเรียนและครูผู้สอนที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนและครูส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมความดี/ กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพผลิตภัณฑ์/ กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมปลอดขยะ/ กิจกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมการสอน โดยมีการนำผลงานนวัตกรรมมาจัดแสดง ในวันนี้ จำนวน 22 ผลงาน และ 1 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ฐาน Codiing วิทยาการคำนวณ และปรากฏผลการคัดเลือก ดังนี้ กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมความดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านทรายขาว/ กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย/ กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมปลอดขยะ/ ได้แก่โรงเรียนวัดหัวกรูด/ กิจกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมการสอน ได้แก่โรงเรียนชุมชนประชานิคม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253