Home / 2018 / October

Monthly Archives: October 2018

การติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนบ้านหินกบ โรงเรียนบ้านแก่งแพกา โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ และโรงเรียนประชาพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

รับมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ) นำโดย นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่มามอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีประธานเครือข่ายและตัวแทนของเครือข่ายสถานศึกษาศึกษา ในสังกัด ทั้ง 10 เครือข่าย เป็นผู้รับมอบ และในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ได้ให้เกียรติและให้โอกาสกับนักเรียนในสังกัดสพป.ชพ.1

อ่านเพิ่มเติม

การมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 31  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้การต้อนรับคณะสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ในการมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 31 ตุลาคม 2561 ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”จิตอาสาดีเด่น:พลังความดีเพื่อแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทางไกลรับฟังนโยบายการพิจารณารายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธาน  การประชุมทางไกล(conference) เพื่อรับนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นการขับเคลื่อนโครงการและแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และปัญหาความเหสื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 10 เครือข่าย ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.ชพ.1 รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ในการประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลกลางจังหวัดชุมพร  ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”   จากนายวิบูลย์   รัตนาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานแห่งแรกของจังหวัดชุมพรที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง ซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับ    ผู้รับผิดชอบการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท โดยมี นายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 และนายบุญเสริม  อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมชี้แจงในวันนี้ด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1          นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1 ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน เพื่อพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ( 1 ตุลาคม 2561) ของพนักงานราชการในสังกัด สพป.ชพ.เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจ้างธุรการโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง ซักซ้อม  ทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท โดยมี นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 และ     นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมชี้แจงในวันนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม