การประชุมปฏิบัติการ “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรม”

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการ “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรม” โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

          ***การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อให้ครูระดับปฐมวัยมีทักษะในการจัดกิจกรรมบูรณาการบ้านนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จำนวน 63 คน และคณะทำงาน จำนวน 10 คน โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 >>>

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253