มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

ตามที่ได้มีการดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นั้น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชพ.1จำนวน 100 คน ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงินจำนวน 24,272 บาท ซึ่งในการนี้ตัวแทนประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย เป็นผู้มอบเงินจำนวนดังกล่าว ในที่ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมี นางสาวสมศรี  เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ซึ่งได้รับมอบหมาย นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253